Ispeculatzione. Una lege urbanìstica de initziativa populare contra a s'assàchiu

9 Argiolas 2024
parchi eolici montiferru

Orgòsolo est una de sas biddas interessadas dae s’ispeculatzione energètica. E in cussa bidda b’est fintzas su comitadu Ventu Hontràriu. Sa traditzione de batalla sotziale paret galu bia in cussa comunidade, sas boghes de Pratobello paret de las intèndere. E in cussa bidda est essida a campu una proposta de lege de initziativa populare proposta sàbadu coladu dae su sìndigu. Custu su tìtulu: “Proposta de lege urbanìstica de sa Regione autònoma de Sardigna – Normas urbanìsticas in aplicatzione de s’artìculu 3, lìtera f de s’Istatutu autònomu de sa Sardigna – Lege costitutzionale n.3 de su 26 de freàrgiu de su 1948 – Dispositziones normativas urbanìsticas relativas a s’insediamentu de impiantos fotovoltàicos industriales a terra e eòlicos terrestres cun retzepimentu de printzìpios e de òbligos de amparu e valorizatzione parte de programmas subranatzionales, natzionales e regionales”. Noe artìculos in contu de pianificatzione urbanìstica, de refudu de insediamentu e de comunidades energèticas. Sa cumpetèntzia urbanìstica diat pàrrere sa crae pro bìnchere su disafiu contra a sos disinnos dae artu e contra a s’assàchiu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA