Protzessus po "peculato". ProgReS: "sa Ras si fatzat parti civili"

9 Mese de idas 2013
Image
piras-214x300.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mesi de paschixèdda - "Is istitutzionis, su Consillu regionali, sa Regioni autònoma de Sardigna, si tenint unu pagu de innidesa morali tambeni, e si assumancu po una borta, iant a bolli rapresentai e interpretai su santidu de su pòpulu nostru s'iant a depi opòniri a faci de custu àteru atu de frapa de una classi duminadora chi tenit comenti primu interessu su de abarrai in is pròprius cadiras de poteri e de privilègiu". Est cantu afirmat su segretàriu natzionali de ProgReS Progetu Repùblica Paolu Piras ingìriu a su terremotu scuartarau in matèria de su dinai ai is grupus consiliaris de sa Sardigna. "Fortzis no si eus a depi scandulai prus po is privilègius e is furas chi funt a custu puntu sa normalidadi", afirmat Piras. E sighit: "epuru a faci de is 'onorevolis" consilleris chi po s'impignu nou insoru de presoneris si pigant pagu prus de 2000€ a su mesi, a faci de sa ruina econòmica e sotziali chi nascint de is mantessis consilleris, no si podit fai finta de nudda". Po custa arrexoni, difatis, Progetu Repùblica pedit a sa Ras de si fai parti civili in is protzessus po 'peculato'. Cumbintus cun frimesa ca sa Regioni no pighit in cunsidèriu sa dimanda, sa scuadra polìtica indipendentista, in prena campagna eletorali, pretzisat ca intre is primus atus de guvernu agoa de is eletziones "ddoi at essi su de fai costituiri parti civili sa Ras e is istitutzionis regionalis in totus is protzedimentus penalis contra a custa classi polìtica chi in custus annus at fatu scèti is pròprius interessus e is de is pròprius amigus". Avalorai cun is ufìtzius legalis totus is atzionis netzessàrias in logu protzessuali, aboliri calisisiat dinai pùblicu a is grupus consiliaris, propòniri de ndi liai is privilègius e is isperdìtzius in matèria de pagas de is consilleris funt is obietivus chi ProgReS tenit po fabricai una "República moralmenti meritosa".


Fotografia de Ale Cani


© RIPRODUZIONE RISERVATA