Regionales, su puzzle de sos duas coalitziones de tzentru manca

Indipendentistas in ambas alleàntzias
7 Mese de idas 2023
puzzle elettorale

Su 23 de su mese coladu aìamus iscritu chi Sardegna chiama Sardegna «esperientzia chi si nch’est essida dae su tzentru manca, non si nch’annaghet a su segundu polo de manca e indipendentista, ma est fintzas possìbile chi cussa proposta si siat firmada cun unas cantas siglas abbaidende a ScS. Pro cùrrere in alternativa a totu cantos o pro nch’intrare a àteras coalitziones?».

Fiat cosa fàtzile a beru a l’intzertare, sena mancu b'àere bisòngiu de lu progontare in antis a sos protagonistas. Sas oras coladas ScS, iRS e ProgReS ant annuntziadu chi su tritzìclu, sa trìbide o su treutu (a praghere bostru) at a èssere parte de sa coalitzione de Renato Soru.

E b’ant a istare fintzas cun Rifondazione (issa puru cun Soru ma galu non s’ischit si comente Unione popolare cun Potere al Popolo o comente Prc ebbia) a pustis de sa partzimenta de su segundu polu presentadu custu (in austu) comente s’ùnica alternativa ma bidu dae ScS comente «non bastante».

E b’ant a bistare fintzas cun LibeRU, a pustis de àere criticadu die cun die sa collocatzione de Lai e Devias cun su tzentru manca.

Non b’ant a bistare cun RossoMori, àtera camba de su segundu polu, chi oramai nche sunt in foras pro more de sas pregontas istèrridas dae sa segretària Lucia Chessa in contu de sanidade, ispeculatzione energètica, lege eletorale, aeroportos e de meda àteru, cosas chi Soru connoschet prus chi non bene sende istadu dirigente mannu de su Pd.

Como RossoMori diat pòdere fàghere ebbia un’alleàntzia cun Sardigna Natzione, chi at annuntziadu de non bi chèrrere istare cun Soru, o mègius, cun sos partidos italianos chi istant cun Soru (ca ammentemus·nos·lu, Bustianu Cumpostu fiat torra bisende·si·lu a mr. Tiscali ghiende una coalitzione totu sarda).

Prus chi non curiosa sa nota de Franciscu Sedda (A Innants) chi, parte de s’àtera coalitzione de tzentru manca, custu narat: «Custu sèberu (mescamente su de sos ex cumpàngios suos de iRS e de ProgReS, ndr) dat resone a su percursu nostru, serrat lègidas de vida imboligosas belle difamatòrias e abèrit un’iscenàriu nou». Chi issu diat chèrrere de paghe e cuncordia fintzas in pare cun Graziano Milia e totu cantos ghiados dae Alessandra Todde.

Ma a su presente custu est su cuadru: Pd, M5S, A Innantis, Rossoverdi, Sinistra futura, Psi, Fortza Paris de su generale Scalas e àteros in intro de unu tzentru manca; Progetto Sardegna, LibeRU, Progressisti, ScS-iRS-ProgReS, Rifondazione e Più Europa in intro de s’àteru.

© RIPRODUZIONE RISERVATA