Sotziedadi

società
18 Arbili 2023
Duas noas chi movent dae unu problema ùnicu: su de nche chèrrere istesiare su cuntzetu matessi de contivìgiu, de amparu, de salude colletiva