Sotziedadi

società
10 Fiàrgiu 2024
...ca non penso chi b’apat cristianu sardòfonu chi nàrgiat «sos tenores» inditende a unu grupu de càntigu ebbia. Faeddende in sardu, fintzas de sos de Bitzi, apo semper intesu «su tenore Remunnu ‘e Locu», «su tenore Mialinu Pira», «su tenore de Bitzi» o «de Vitzi». Deo no isco comente naschet custu [...]